Ideały powołania cz. 1

O stosunku ideału i rzeczywistości w zawodzie nauczycielskim młody nauczyciel powinien mieć z samego początku jasne wyobrażenie, a nauczyciel starszy nie powinien zatracać jasności sądu. Nauczyciel powinien sobie uświadomić, że z jego działalnością, jak z żadną inną, łączą się wielkie trudności i ciągła konieczność wyrzekania się, że często bywa niełatwo, w odświętnej dziedzinie ideałów znaleźć pokrzepienie sił dla powszednich trudów i kłopotów pracy zawodowej. Dopiero ten, kto z tego stosunku zdaje sobie jasno sprawę, wytworzy sobie możność ochoczej i owocnej pracy. Zawód nauczycielski jest trudny dlatego, że stawiają mu wymagania najrozmaitsze i często bardzo rozbieżne. Jest rzeczą trudną i mozolną ciągle zwracać uwagę na całą klasę, składającą się z 20 do 50 uczniów, a zarazem na każdą jednostkę w tej masie, oraz na własną osobę; trzeba ze zdrową pedanterią uwzględniać mnóstwo drobiazgów, a przy tym ani na chwilę nie tracić z oka wielkich celów wychowania i nauczania; nauczyciel ma kształcić i nauczać wszystkich, a przy tym uwzględniać swoisty charakter każdego; w właściwym czasie trzeba być nieskończenie cierpliwym i pobłażliwym, nawet wobec najbezczelniejszego łobuza, ale przy tym w razie potrzeby stosować surowość i występować energicznie; w każdej chwili nauczyciel powinien być panem położenia, choćby był najbardziej wzburzony, a przy tym nie powinien tracić otuchy, choćby jedno rozczarowanie następowało po drugim; powinien także zupełnie panować nad materiałem naukowym, choćby najtrudniejszym, i powinien nad nim panować naukowo, a przy tym popularnie umieć się zniżać do poziomu umysłowego prostaczka i ucznia najbardziej ograniczonego. Powinien być zawsze tym samym i sobie wiernym; bo konsekwencja jest siłą dziwnie potężną i wpływową, bez niej niema wychowania.