Gimnastyka mięśni

Celem tej gimnastyki jest: 1) poprawne i nieskazitelnie czyste wymawianie głosek naszej mowy i najrozmaitszych połączeń tych głosek w sylaby; 2) wyrobienie gibkości i ruchliwości całego mechanizmu aparatu głosowego i artykulacyjnego za pomocą systematycznego i stopniowego ćwiczenia mięśni organów głosowych i artykulacyjnych.

Ćwiczenia następujące ułożone są przeto w ten sposób, że zaczynają się od najłatwiejszych, przechodząc krok za krokiem do najtrudniejszych. Każda głoska wymaga pewnych ściśle określonych ruchów mięśni niektórych narzędzi mowy. Przy każdej głosce, każdym połączeniu głosek (jednej lub kilku spółgłosek między sobą lub z jedną z samogłosek) coraz to inne narzędzia wstępują w akcję, a ruchy mięśni zmieniają się i kombinują, wspierając się lub zwalczając wzajemnie. Wszystko to odbywać się powinno zupełnie bezwiednie i niezmiernie szybko, z największą łatwością i sprawnością.

Ćwiczenia prowadzone być muszą metodą słuchową. Nauka słuchowa polega na naśladowaniu wymowy nauczyciela przez uczniów. Pierwszym 1 najważniejszym warunkiem dodatnich wyników tej metody jest zatem bezwzględna poprawność i nieskazitelna czystość wymowy samego nauczyciela. Wzór wymowy dany przez nauczyciela musi być doskonały. Inaczej nie podobna osiągnąć celu nauki. Już u tego progu niejako sztuki czytania na głos utkną ci, którzy by chcieli sposobem autodydaktycznym przyswoić ją sobie tylko z książki.

Ćwiczenia są progresywne, należy je przeto przerabiać w tej samej kolei, w jakiej następują po sobie.

Na ćwiczeniach łatwiejszych nie trzeba się zbyt długo zatrzymywać, ćwiczenia natomiast trudniejsze przerabiać dopóty, dopóki się nie osiągnie zupełnej poprawności i wtedy dopiero iść dalej. Wracać się należy często do już przerobionych ćwiczeń zwłaszcza trudniejszych, i powtarzać je.

Gimnastyka mięśni wymaga pracy wytrwałej, ciągłej i regularnej; tylko przez masowe powtarzanie tych samych drobnych i najdrobniejszych doświadczeń i przeżyć dojść można do zupełnego opanowania narzędzi. Dlatego należy przy rozpoczęciu każdej lekcji szkolnej poświęcić 5 do 10 minut ćwiczeniom w wymawianiu. Kilka minut wystarczy, byle codziennie; a kilka minut codziennie dużo więcej znaczy, aniżeli kilka godzin raz w tygodniu.