Etyka świata starożytnego i chrześcijaństwa cz. 10

Wprawdzie, im bardziej pogląd ten był popularyzowany, im bardziej stawał się religią ludu, tym bardziej jedyny najwyższy wszechobejmujący i wszechpotężny duch przyjmował znowu rysy osobowe; tym bardziej czynny brał udział w sprawach tego świata i tym bardziej wkradali się na nowo starzy bogowie. Wystąpili teraz jako pośrednicy pomiędzy Bogiem a ludźmi, jako święci i aniołowie. Ale i w tej formie popularnej zachowała się pogarda natury i pogląd, że istota duchowa człowieka, mianowicie etyczna, jest pochodzenia nadnaturalnego i stanowi najnieomylniejszy dowód istnienia świata nadnaturalnego.

Pomiędzy obiema krańcowościami, Platonem i Epikurem, możliwe były różnorodne stopnie pośrednie. Między ostatnimi najważniejszą była filozof ja stoików, założona przez Zenona. Jak filozofia Platona, tak i ta zwracała się przeciw wyprowadzaniu prawa moralnego z przyjemności i egoizmu oddzielnej, znikomej jednostki; uznawała w nim potęgę wyższą, stojącą ponad jednostką i zdolną pchać człowieka do czynów, które sprowadzają dlań ból i cierpienie, a nawet śmierć.